Vyberte si jazyk:
English Slovensky

 

PhDr. Marianna Šramková PhD.

psychológ, psychoterapeut

Pracujem v zdravotníckom zariadení - Súkromná praxCena:
10,00 €
Čas:
5 dní


Cena:
---
Čas:
---

---

Cena:
---
Čas:
---

---

Prax (od roku):
1998
Zameranie na liečbu:
Deti, Dospelí
Mesto:
Poprad
Komunikujem v jazyku:
Slovak

Zameranie činnosti odborníka:

Poskytujem poradenské a psychoterapeutické služby pre deti, dospievajúcich a dospelých. Pri práci s klientom vychádzam z princípov kognitívno- behaviorálnej terapie a relaxačno-symbolickej terapie. Hlavné okruhy poradenstva: · Výchovné problémy detí a dospievajúcich · Problémy so správaním, hnevom a agresiou detí · Výber školy, voľba povolania · Detské strachy, obavy, fóbie
· Problémy so začlenením sa do kolektívu
· Šikanovanie · Poruchy učenia Hlavné okruhy psychoterapie: · Akútne psychické krízy · Psychosomatické ťažkosti
· Ťažkosti so zvládaním stresových situácií
· Depresia, úzkosti, panické stavy
· Fóbie
· Nízka sebadôvera
· Partnerské nezhody, manželské konflikty
· Pracovné, adaptačné problémy

Vzdelanie, prax, atestácie odborníka:

1993 – 1998 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, odbor psychológia – slov.jazyk
1998 – 2000 Univerzita Komenského Bratislava, odbor školský psychológ
2001 – 2006 Univerzita Komenského Bratislava, doktorandské štúdium, odbor psychológia
2010 - 2013 Univerzita Komenského Bratislava, kvalifikačné vzdelávanie, odbor: špeciálna pedagogika - poradenstvo
2014-2016 Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie, jednoodborová psychológia

Ďalšie vzdelávanie: 2002 Relaxačná a symbolická terapia 2003 Kognitívno-behaviorálna terapia (4-ročný psychoterapeutický výcvik)
2010 Prevencia závislostí prostredníctvom znižovania rizikových faktorov a zvyšovania ochranných faktorov u detí a mládeže 2013 Krízová intervencia na školách v prípade prírodnej katastrofy,autonehody, smrti učiteľa/žiaka
2015 Supervízia pre pomáhajúce profesie
Od roku 2005 som zapísaná v zozname psychoterapeutov v SR.

Prax:
1998-2009 - pracovala som ako školský psychológ a metodik výchovného poradenstva v centrách pedagogicko -psychologického poradenstva a prevencie
2006- trvá - pracujem ako vysokoškolský pedagóg a psychoterapeut

Publikačná a prednášková činnosť:

1. Marianna Šramková : Využitie preventívneho programu na zlepšenie sociálnych vzťahov v etnicky rôznorodej školskej triede, 2009.
In. Vlasta FabiánováKultúrne kontexty sociálnej interakcie a sociálnej komunikácie v etnicky zmiešaných lokálnych spoločenstvách. Vedecké štúdie : výberovo v lokalitách osídlených nerómskymi a rómskymi spoločenstvami. - Nitra : UKF, 2009. - ISBN 978-80-8094-644-9, S. 287-313.
2. Marianna Šramková : Využitie sociálnej opory ako jednej zo životných copingových stratégií u rómskeho obyvateľstva, 2011.
In. Jurina Rusnáková -Životné stratégie obyvateľov rómskych osídlení. - Nitra : UKF, 2011. - ISBN 978-80-558-0018-9, S. 176-203.
3. Marianna Šramková : Možnosti využitia kognitívno-behaviorálneho programu skupinovej práce s pubescentmi a adolescentmi s poruchami správania v pedagogicko-psychologickej praxi, 2013.
In. Efeta otvor sa : vedecko-odborný časopis o komplexnej rehabilitácii ľudí s postihnutím. - ISSN 1335-1397, Roč. 23, č. 2 (2013), s. 13-16.
4. Marianna Šramková : Postupy a intervencie pri práci s klientmi s poruchami správania v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie = Procedures and interventions when working with clients with behavioral problems in the center of pedagogical-psychological conseling and prevention ; 2014.
In. Wspóleczesne problemy systemu rodzinnego : diagnoza - terapia -profilaktyka. - Lublin : WSEI, 2014. - ISBN 978-83-64527-10-4, S. 217-228.
5. Marianna Šramková : Kyberšikanovanie z pohľadu pubescentov, 2013.
In. Prevencia : informačný bulletin zameraný na prevenciu sociálno-patologických javov v rezorte školstva. - ISSN 1336-3689, Roč. 12, č. 1-2 (2013), s. 33-40.
6. Marianna Šramková : Technologické závislosti- závislosť od telefonovania, 2013.
In. Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. - ISSN 1335-003X, Roč. 21, č. 5 (2013), s. 6.
 

Partner projektu:
SWAN, a.s.
Copyright 2003 - 2016 Zdravie.sk s.r.o. Všetky práva vyhradené. Zdravie.sk je členom IAB Slovakia.
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.
Platforma Klik Klinik je registrovaná na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pod číslom 201401115.