Vyberte si jazyk:
English Slovensky

 

Registrácia do systému

Ďakujeme, že ste sa rozhodli zaregistrovať.
Pokiaľ už máte vytvorené konto na portáli ZDRAVIE.sk, nie je nutné sa registrovať a môžete sa prihlásiť pomocou neho.

Registrácia do systému internetovej kliniky Klik-Klinik je bezplatná.

 

Svojim elektronickým potvrdením na tomto Súhlase so spracúvaním osobných údajov, ako dotknutá osoba v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "Nariadenie") potvrdzujem, že ešte pred poskytnutím svojich osobných údajov spoločnosti Zdravie.sk, s.r.o. som bol/a oboznámený/á o skutočnostiach podľa Článku 13 Nariadenia, a to nasledovných:

 1. identifikačné údaje prevádzkovateľa: Zdravie.sk,s.r.o, so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 46 668 756, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 168807/B, kontaktný telefonický údaj Podniku: 02/43631195. Právnym základom na spracovanie osobných údajov je nižšie udelený súhlas, ktorý sa udeľuje za účelom registrácie na portáloch Zdravie.sk, s.r.o.
 2. kontaktné údaje osoby zodpovednej v Podniku za ochranu osobných údajov: email: dpo@internet.sk, poštová adresa: Borská 6, 841 04 Bratislava,
 3. doba uchovávania osobných údajov je v prípade udelenia nižšie uvedeného súhlasu na tri (3) roky odo dňa vyjadrenia súhlasu na spracovanie osobných údajov na marketingové účely
 4. ako dotknutá osoba mám právo:
  • (i) požadovať od Podniku prístup k svojim osobným údajom podľa Článku 15 Nariadenia,
  • (ii) na opravu osobných údajov podľa Článku 16 Nariadenia,
  • (iii) na výmaz osobných údajov podľa Článku 17 Nariadenia,
  • (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa Článku 18 Nariadenia,
  • (v) namietať spracúvanie osobných údajov podľa Článku 21 Nariadenia, a
  • (vi) na prenosnosť osobných údajov podľa Článku 20 Nariadenia,
 5. ako dotknutá osoba mám právo svoj nižšie udelený súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov kedykoľvek odvolať a to rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený. V takom prípade je Podnik povinný moje osobné údaje bezodkladne vymazať v zmysle článku 17 Nariadenia.
 6. ako dotknutá osoba mám právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa Článku 77 Nariadenia,

 

Partner projektu:
SWAN, a.s.
Copyright 2003 - 2016 Zdravie.sk s.r.o. Všetky práva vyhradené. Zdravie.sk je členom IAB Slovakia.
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.
Platforma Klik Klinik je registrovaná na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pod číslom 201401115.